Reglement Valdres Storhall

 

DET KOMMER ALLTID NOEN ETTER DEG - FORLAT GARDEROBEN OG HALLEN I DEN STAND DU ØNSKER DEN SKAL VÆRE NÅR DU KOMMER DIT.

GENERELT

 • Hallen er en flerbrukshall der inntil 7 treningsgrupper kan være i aktivitet samtidig. Dette krever at alle tar hensyn til andres aktivitet og viser fleksibilitet.
 • Alle utøvere plikter å gjøre seg kjent med reglene i dette oppsett. 
 • Utøvere har ikke tilgang til arealet før treningstiden starter. 
 • Gå mest mulig samlet til ditt treningsareal. 
 • Ingen har tilgang til andre areal enn det laget har fått tildelt for trening. 
 • Ved flytting av utstyr må dette løftes opp og settes forsiktig ned. Fotballmål skal kun flyttes ved bruk av hjul og skal ikke settes på sikkerhetsnettet.
 • Barn (til og med det året de fyller 14 år) skal ikke bedrive aktivitet eller oppholde seg i Valdres Storhall med mindre de er i følge med foresatte eller annen myndig person over 18 år. 

TIDER - TILGANG TIL HALL

 • Alt utstyr skal være ryddet bort innen treningstidens slutt. Ved kamp; etter avtale. Alle skal være ute av hallen senest kl 2200 med mindre annet er avtalt. 

LYS - VARME - UTSTYR

 • Normal temperatur i hallen vil ligge på 11 - 15 grader. 
 • Lysstyrken vil normalt tilsvare ca 250 lux på fotballareal. Ved behov for kraftigere lys må dette bestilles særskilt til ekstra kostnad
 • Nettskillevegger og tekniske anlegg som ventilasjon, lys og varme, skal ikke betjenes av leietakere uten etter forutgående og særlig samtykke. 
 • Utstyr hentes fra lager og settes tilbake etter bruk.

RENHOLD - RYDDING - HYGIENE

 • Utesko skal tas av ved inngangene, og plasseres i skohyller ved inngangene.
 • Ansvarlig leder plikter å se til at alle arealer som laget bruker er ryddet ved treningstidens slutt. Dette inkluderer gjenglemt utstyr og flasker. I garderober skal alt søppel være lagt i søppelbøtter.
 • Det må IKKE SPYTTES på kunstgressbanen eller på andre arealer.
 • Det er ikke lov til å røyke eller bruke/spytte SNUS i Valdres Storhall. 

FOTTØY

 • På kunstgresset bør det brukes sko med faste knotter eller kunstgressko. Skruknotter er FORBUDT!
 • På Sportsgulvet skal det kun brukes innesko som ikke sverter. 

GJENGLEMT UTSTYR/VERDISAKER

 • Utstyr som er gjenglemt legges i kasser ved inngangsdøren, utstyret vil bli oppbevart i ca. 1 mnd. Ta vare på verdisaker - hallen er ikke ansvarlig for bortkomne verdier.

FØRSTEHJELP

 • Lagene er selv ansvarlig for å ha nødvendig førstehjelpsutstyr tilgjengelig.

LYD – STØY

 • Hallen har ingen lydtette vegger mellom de ulike treningsarealene. Vi ber om at alle gruppene tar hensyn til dette.
 • Det er ikke tillatt med bruk av lydanlegg uten at dette er avtalt på forhånd. Bruken skal uansett ikke skje til sjenanse for andre leietakere.

BRUDD PÅ REGLER – SKADER

 • Ved brudd på regler skal dette tas opp med den det gjelder umiddelbart, og leder for laget varsles.
 • Ved hærverk eller regelbrudd som påfører hallen kostnader, vil dette bli fakturert leietaker.
 • Utøvere som benytter andre areal enn det som er tildelt, eller er til sjenanse for andre leietakere, skal gis advarsel.
 • Gjentas dette, vil det være grunnlag for bortvisning og/eller utestengelse.
 • Lagleder plikter å melde fra umiddelbart til daglig leder/ansvarshavende om alle skader som oppdages. Dette gjelder også skader som måtte være forvoldt av andre.

Valdres Storhall skal være en trivelig plass, der folk kan få trene i et godt miljø under gode forhold. Sørg for å behandle andre med respekt og hjelp oss med å bevare den gode stemningen i hallen!